Днес на фокус са системата за самоконтрол и Българска агенция по безопасност на храните.

Да започваме:

Всички автомати, машини и др. съоръжения за съхранение и продажба на храни, следва да се регистрират по Закона за храните. За регистрацията на машините е необходимо, да представите разрешение от Общината за поставяне на машината (ако имота е общински) или разрешение от собственика (за частен имот), като заедно с разрешението се подава и Заявление за регистрация на подвижен обект за всяка машина и се заплаща еднократна такса от 20.97 лв. (актуална цена към 06.06.2022 от ОДБХ – Областна дирекция по безопасност на храните, гр.  Хасково) за 1 бр. машина. С оглед предотвратяване на риск за здравето на населението, ще се извърши проверка на съоръженията за установяване спазването на законодателството по храните и ще се издават предписания. По време на тази проверка, ще трябва да представите и Системата за самоконтрол.

Точното местоположение на автоматът се записва в Удостоверението за регистрация. В хода на проверките, при наличие на съмнение за безопасността на храните, водата и материалите, ще се вземат проби за провеждане на съответно (микробиологично или химично) изследване.

Накратко казано: подавате заявлението в Областната дирекция по храните, впоследствие те идват на проверка, представяте им системата за самоконтрол и изрядно чиста машина и получавате Удостоверението за регистрация.

Системата за самоконтрол, може да получите на този email: city_coffee@abv.bg